Skip Ribbon Commands
Skip to main content
PEJABAT PENGURUSAN STRATEGI


PENDAHULUAN

Sejajar dengan rancangan dalam penyusunan semula Kementerian Pertahanan, Pejabat Pengurusan Strategi telah ditubuhkan pada 01 Disember 2005.   Bersesuaian dengan itu Kementerian Pertahanan (KEMENTAH) telah memperkenalkan “Balanced Scorecard” (BSC) sebagai rangka (Frame Work) ke dalam sistem pengurusannya disetiap peringkat di seluruh organisasi KEMENTAH/Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB).   Di peringkat awal penubuhannya pejabat pengurusan strategi mempunyai misi untuk mengurus, menyelaras, memudahcara dan mengawasi sistem pengurusan strategi dan semua aktibiti-aktibiti yang berhubung kait dengan strategi agar ianya dilaksanakan secara “intregated” di semua organisasi KEMENTAH/ABDB. Pejabat Pengurusan Strategi mempunyai fungsi-fungsi utama seperti berikut:

1. Mengurus (Scorecard )

a. Membantu “Executive Team” dalam memilih dan mengenal pasti sasaran-sasaran prestasi dan inisiatif-inisiatif strategi yang mempunyai masaalah.

b. Mengurus tadbir semua sistem lapuran prestasi strategi.

c. Memperkenalkan dan menguatkuasakan sukatan “Standard” di seluruh organisasi untuk mempastikan initegriti data prestasi mempunyai “Credibility”.

d. Memasukan perubahan - perubahan pada strategi KEMENTAH/ABDB kedalam semua dokumen dan kaedah yang diguna pakai untuk memantau prestasi Strategi “e.g Strategy Map” dan “Balanced Scorecard”.

e. Membantu semua organisasi KEMENTAH/ABDB dalam pengubahsuaian “Balanced Scorecard”.

f. Menganjurkan latihan dan kursus pendidikan yang berkaitan dengan”Balanced Scorecard” secara khususnya dan “Strategic Management” secara amnya.


2. Mensejajarkan Organisasi (Organization Alignment)

a. Mempastikan pensejajaran semua strategi organisasi sejajar dengan strategi KEMENTAH/ABDB.

b. Mempastikan proses penghasilan “Scorecard” teratur dan “Cascade” ke semua peringkat organisasi.

c. Mempastikan pengurusan sistem lapuran prestasi strategi yang sama di semua peringkat organisasi.

d. Mempastikan strategi dan “Scorecard” di semua peringkat organisasi berhubungkait antara satu dengan yang lain dan kepada Strategi KEMENTAH/ABDB.

3. Meneliti semula Strategi (Strategy Review)

a. Menganjurkan mesyuarat bulanan “Strategy Management Group” (SMG) untuk meneliti semula data-data prestasi semua organisasi.

b. Memberikan taklimat kepada pengerusi (SMG) mengenai dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan “Strategy/Issues” sebelum mesyuarat diadakan.

c. Mendokumentasikan perubahan-perubahan kepada strategi dan perlaksanaan yang dikenal pasti semasa mesyuarat dan mengikutinya “Follow up” demi mempastikan yang perubahan-perubahan di laksanakan.

d. Menilai idea-idea strategi baru berdasarkan masukan “Input” daripada semua organisasi dan memaklumkan kepada pengerusi (SMG) berdasarkan kepada kepentingan dan prestasinya yang berkemungkinan membawa impak kepada strategi KEMENTAH/ABDB.

4. Menyampaikan Strategi (Communicate Strategy)

a.Menyampaikan “Communicate” Strategi KEMENTAH/ABDB “Scorecard”, sasaran-sasaran dan inisiatif-inisiatif kepada semua kakitangan/anggota KEMENTAH/ABDB.

b.Mengariskan “best practices”, idea-idea dan kritikan kepada strategi KEMENTAH/ABDB bersama disemua organisasi “Knowledge sharing management”.

5. Mengurus inisiatif-inisiatif Strategi (Strategy initiatives Management)

a. Mengurus inisiatif-inisiatif yang berhubung kait dengan strategi yang mana mempunyai “Cross-Functional” demi mempastikan ianya menerima sumber-sumber dan perhatian yang diperlukan.

b. Memantau perkembangan semua inisiatif-inisiatif Strategi dan melaporkan kepada pengurusan tertinggi KEMENTAH.